Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní korporace 5M spol. s r.o., se sídlem Praha 18 – Letňany, Tupolevova 710, PSČ 199 00, IČ: 427 40 941,zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7084 (dále jen „obchodní podmínky“)

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.5mfencing.com, jakož i pro poskytování služeb objednaných prostřednictvím on-line obchodu.

 

 

ČLÁNEK 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1       Obchodní podmínky obchodní korporace 5M spol. s.r.o. , se sídlem se sídlem Praha 18 – Letňany, Tupolevova 710, PSČ 199 00, IČ: 427 40 941, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7084 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.5mfencing.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Obchodní podmínky dále upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) uzavírané mezi prodávajícím jakožto poskytovatelem či zhotovitelem a jinou fyzickou osobou (dále též „objednatel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

 

1.2       Kupní smlouva a smlouva o dílo jsou dále též společně označovány jako „smlouvy“, samostatně jako „smlouva“. Kupující a objednatel jsou pro zjednodušení označováni jen jako „kupující“. Internetová adresa www.5mfencing.com je dále též označována jako „internetový obchod“.

 

1.3       Součástí obchodních podmínek je také právní úprava týkající se zpracování osobních údajů.

 

1.4       Obchodní podmínky neupravují podmínky smluv, které jsou uzavřeny prostřednictvím webové stránky s právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží či služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

1.5       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je ve smlouvách možné sjednat individuálně. Odchylná ujednání ve smlouvách mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.6       Obchodních podmínky jsou nedílnou součástí smluv. Smlouvy dle obchodních podmínek jsou uzavírány dle českého práva, dle platné legislativy České republiky. Smlouvy jsou vyhotoveny vždy v češtině, na žádost zákazníka mohou být vyhotoveny v anglickém jazyce.

 

1.7       Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

1.8       Ustanovení těchto obchodních podmínek se analogicky použijí i na dodávku služeb poskytovaných prodávajícím, ať už samostatně nebo v souvislosti s koupí zboží, i když to není v jednotlivých ustanoveních výslovně uvedeno.

 

 

ČLÁNEK 2 – UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1       Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží a služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2       Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží a služeb (i bez příslušné registrace) je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a úplné.

 

2.3       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

2.4       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5       Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smluv (včetně obchodních podmínek).

 

2.6       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

ČLÁNEK 3 – POSTUP PŘI UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1       Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru, nepředstavuje tedy právně závaznou nabídku a prodávající proto není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Jedná se o nezávazný informační katalog, který je pouhou výzvou k tomu, abyste zadávali závazné objednávky. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.2       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a služeb. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty v zákonné výši. Ceny zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.3       Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží či služeb. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží či služeb uvedené ve webovém rozhraní internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží či služba doručována v rámci území České republiky. Pro objednání zboží či služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu.

 

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

3.3.1         objednávaném zboží či službě (objednávané zboží či službu „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní internetového obchodu),

 

3.3.2         způsobu úhrady kupní ceny zboží či služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží či služby a

 

3.3.3         informace o nákladech spojených s dodáním zboží či služby (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.4       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kliknutím na tlačítko „objednávka zavazující k platbě“ odesíláte závaznou objednávku na zboží či službu v nákupním košíku, která nemůže zahrnovat žádnou změnu ani jinou odchylku od prezentovaného zboží či služby. Potvrzení o přijetí objednávky je vystaveno po odeslání objednávky a nepředstavuje přijetí smlouvy. Prodávající je oprávněn objednávku kupujícího buď odmítnout nebo ji přijmout odesláním e-mailu s potvrzením objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále též „elektronická adresa kupujícího“), případně odesláním zboží či poskytnutím služby do dvou dnů.

 

3.5       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smluv. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smluv (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 

ČLÁNEK 4 – KUPNÍ CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1       Cenu zboží a služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží a služeb dle uzavřených smluv může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

4.1.1    v hotovosti při osobní odběru zboží v sídle prodávajícího na adrese Tupolevova 710, Praha 9, 199 00 po předchozí domluvě;

 

4.1.2    v hotovosti při osobní odběru zboží na recepci sportcentra BB Arena na adrese Tupolevova 710, Praha 9, 199 00 - možné převzetí online objednávek Po-Pá 7-22, So-Ne 9-21,

 

4.1.3    v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; a to prostřednictvím doručovacích služeb poskytovaných těmito subjekty: Česká pošta, Uloženka, Zásilkovna, DPD, aj., přičemž platba na dobírku je zpoplatněna částkou, jejíž výše je uvedena na webové stránce prodávajícího.

 

4.1.4    bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2501708524/2010, vedený u společnosti FIO a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

 

4.1.5    bezhotovostně prostřednictvím platebního online systému Shoptet Pay přes web www.5mfencing.com;

 

4.1.6    bezhotovostně prostřednictvím Google Pay,

 

4.1.7    bezhotovostně prostřednictvím Apple Pay,

 

4.1.8    bezhotovostně platební kartou na prodejně prodávajícího na adrese Tupolevova 710, Praha 9, 199 00.

 

4.2       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.3       Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

4.4       V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží či přijetí služby. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

4.5       V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.6       Prodávající je oprávněn u některých druhů zboží či služeb, u kterých to výslovně uvádí, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

4.7       Případné slevy z ceny zboží a služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.8       Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 

 

 

 

ČLÁNEK 5 – ODSTOUPENÍ OD SMLUV NA DODÁVKU ZBOŽÍ A SLUŽEB

 

5.1       Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu. Lhůta pro odstoupení uplyne po 14 dnech ode dne, kdy kupující zboží fyzicky převezme, jakož i od převzetí zboží jinou osobou namísto kupujícího kromě přepravce.

 

5.2       Chce-li kupující uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musí prodávajícího (5M spol. s r.o., se sídlem Praha 18 – Letňany, Tupolevova 710, PSČ 199 00,IČ: 427 40 941, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7084) o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou na adresu: 5M spol. s r.o., se sídlem Praha 18 – Letňany, Tupolevova 710, PSČ 199 00, e-mailem: info@5mfencing.com či prostřednictvím datové schránky). Kupující je oprávněn použít vzorový formulář pro odstoupení, ale není to povinné.

 

5.3       Pro dodržení lhůty pro odstoupení postačí, když kupující své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešle před uplynutím lhůty pro odstoupení k rukám prodávajícího.

 

5.4       V případě odstoupení kupujícího od smlouvy je kupujícímu vrácena uhrazená částka, kterou prodávající obdržel, včetně nákladů na nákladů na doručení (s výjimkou zvýšených nákladů vzniklých v důsledku toho, že kupující zvolí jiný typ doručení než nejméně nákladný typ standardního doručení, který prodávající nabízí), a to bez zbytečného prodlení a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávající obdrží informaci o rozhodnutí kupujícího odstoupit od kupní smlouvy. Vrácení uhrazené částky provede prodávající na účet kupujícího uvedený v odstoupení od smlouvy; kupujícímu nebudou účtovány žádné poplatky v důsledku tohoto vrácení. Vrácení částky může kupující pozdržet v případě, že neobdrží zpět zboží, nebo dokud kupující nedodá doklad o tom, že zboží zpět odeslal, podle toho, co nastane dřív.

 

5.5       Kupující je povinen zboží zaslat zpět nebo jej předat prodávajícímu, případně zvolenému dopravci např.: PPL, DPD, Česká pošta, Zásilkovna aj. bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy kupující sdělí prodávajícímu, že od kupní smlouvy odstupuje. Lhůta je dodržena, pokud zboží kupující odešle zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.

 

5.6       Kupující odpovídá pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží, ke kterému dojde v důsledku jiné manipulace s ním, než jaká je nezbytná s ohledem na jeho povahu, vlastnosti a funkci.

 

5.7       Vzorový formulář pro odstoupení:

 

Tento formulář lze vyplnit a následně vrátit, pokud si kupující přeje od smluv odstoupit, a to na adresu:

 

5M spol. s r.o., se sídlem Praha 18 – Letňany, Tupolevova 710, PSČ 199 00, IČ: 427 40 941
e-mail: info@5mfencing.com, případně prostřednictvím datové schránky.

 

Tímto oznamuji/oznamujeme*, že odstupuji/odstupujeme* od své smlouvy:

 

o koupi následujícího zboží*:

 

o poskytnutí následující služby*:

 

objednaného*/přijaté* dne:

 

Jméno spotřebitele (spotřebitelů):

 

Adresa spotřebitele (spotřebitelů):

 

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je tento formulář předáván v tištěné podobě):

Datum
________________________________ 

* Nehodící se škrtněte.

 

5.8       Vyloučení/zánik práva na odstoupení od smlouvy:

 

5.8.1    Podle § 1837 českého občanského zákoníku je právo na odstoupení vyloučeno zejména u smluv o dodávce zboží, které (a) bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pouze pro jeho osobu nebo (b) které podléhá rychlé zkáze nebo (c) bylo dodáno v uzavřeném obalu, po dodání bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

5.9       V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy dle odst. čl. 5.1 článku 5 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

5.10     Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

5.11     Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

5.12     Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy o dodávce služeb do doby, než bude služba poskytnuta a dále v případě, že objednaná služba nebude provedena, řádně, včas a ve sjednané kvalitě. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy dodávce služeb do doby, než bude služba poskytnuta a dále v případě, že kupující neuhradí řádně a včas sjednanou cenu služeb.

 

 

 

 

 

ČLÁNEK 6 – PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

 

6.1       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

6.2       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

6.3       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6.4       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

6.5       Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 

ČLÁNEK 7 – PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA, REKLAMACE

 

7.1       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

7.2       Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží a služby při doručení kupujícímu nemají vady.

 

Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží či službu převzal:

 

7.2.1.         má zboží (služby) vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 

7.2.2.         se zboží (služby) hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 

7.2.3.         zboží (služby) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 

7.2.4.         je zboží (služby) v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 

7.2.5.         zboží (služby) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

7.3       Není – li stanoveno jinak, je možné vadné zboží či služby reklamovat pro vady, které se vyskytnou do 24 měsíců od převzetí. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

7.4       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

7.5       Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Praha 18 – Letňany, Tupolevova 710, PSČ 199 00, IČ: 427 40 941, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle společnosti prodávajícího Praha 18 – Letňany, Tupolevova 710, PSČ 199 00. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

7.6       Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

 

ČLÁNEK 8 – DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

8.1       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

8.2       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

8.3       Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@5mfencing.com . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

 

8.4       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

8.5       Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

8.6       V případě, že jsou na internetové stránce prodávajícího uvedeny odkazy na jiné webové stránky, pak platí, že prodávající nemá žádný vliv na styl a obsah odkazovaných stránek. Prodávající se tímto distancuje od veškerého obsahu na odkazovaných stránkách jiných osob a nepřijímá tento obsah za vlastní.

 

8.7       Veškerá práva k fotografiím patří obchodní korporaci 5M spol. s r.o., se sídlem Praha 18 – Letňany, Tupolevova 710, PSČ 199 00, IČ: 427 40 941, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7084. Jejich zneužití bez předchozího výslovného souhlasu není dovoleno.

 

 

 

 

 

ČLÁNEK 9 – ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

9.1       Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího, kupující může souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

9.2       Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

9.3       Spokojenost s nákupem zjišťuje prodávající prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je webová stránka provozující e-shop zapojena. Tyto dotazníky zasílám prodávající kupujícímu v případě každého nákupu, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání kupující neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádí prodávající na základě oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujících s nákupem na webové stránce. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení využívá prodávající zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může prodávající předávat informace o zakoupeném zboží a také e-mailovou adresu kupujícího. Osobní údaje kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky kupujícího již nebude dotazník nadále zasílán.

 

 

ČLÁNEK 10 – DORUČOVÁNÍ

 

10.1     Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

 

ČLÁNEK 11 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

11.1     Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

11.2     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

11.3     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

11.4     Informace o prodávajícím:

 

obchodní korporace 5M spol. s r.o., se sídlem Praha 18 – Letňany, Tupolevova 710, PSČ 199 00, Česká republika, IČ: 427 40 941, DIČ: CZ42740941

 

adresa pro doručování písemností: Praha 18 – Letňany, Tupolevova 710, PSČ 199 00,

 

ID datové schránky: zsm9zrj

 

adresa elektronické pošty: info@5mfencing.com

 

telefonní kontakt: +420 774 737 710

 

kontaktní osoba:

 

Ing. Jiří Beran ml., jednatel, telefonní kontakt: +420 774 737 710, e-mail: info@5mfencing.com.

 

 

 

ČLÁNEK 12 – PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

12.1 - Základní ustanovení

 

12.1.1  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je obchodní korporace 5M spol. s r.o., se sídlem Praha 18 – Letňany, Tupolevova 710, PSČ 199 00, Česká republika, IČ: 427 40 941 (dále jen: „správce“).

Správce je v souladu s ustanoveními zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále zkráceně jen „GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25.5.2018, oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje blíže specifikované v odst. 12.1.3. tohoto článku. 

 

12.1.2  Kontaktní údaje správce jsou:

                                   

obchodní korporace 5M spol. s r.o., se sídlem Praha 18 – Letňany, Tupolevova 710, PSČ 199 00, Česká republika, IČ: 427 40 941, DIČ: CZ42740941

 

adresa pro doručování písemností: Praha 18 – Letňany, Tupolevova 710, PSČ 199 00,

 

ID datové schránky: zsm9zrj

 

adresa elektronické pošty: info@5mfencing.com

 

telefonní kontakt: +420 774 737 710

 

kontaktní osoba:

Ing. Jiří Beran ml., jednatel, telefonní kontakt: +420 774 737 710, e-mail: info@5mfencing.com.

 

12.1.3  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

12.1.4  Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Ing. Jiří Beran ml., tel.: +420 774 737 710, e-mail: info@5mfencing.com.

 

 

12.2 - Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

12.2.1  Správce zpracovává osobní údaje, které mu fyzická osoba poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky realizované v internetovém obchodě prodávajícího/správce.

 

12.2.2  Správce zpracovává jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, jakož i další údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

 

 

12.3 - Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

12.3.1  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 

 1. plnění z kupní smlouvy mezi kupujícím a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 3. souhlas kupujícího se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

12.3.2  Účelem zpracování osobních údajů je zejména:

 

 1. vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu (kupní smlouvy a smlouvy o dílo) mezi kupujícím a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvy uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

 

12.3.3  Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

 

12.4 - Doba uchovávání údajů

 

12.4.1  Správce uchovává osobní údaje:

 

 1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
 2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

 

12.4.2  Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 

12.5 - Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

12.5.1  Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 

 1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smluv,
 2. zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 3. zajišťující marketingové služby,
 4. zajišťující právní a ekonomické služby.

 

12.5.2  Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

12.6 - Vaše práva

 

12.6.1  Za podmínek stanovených v GDPR má kupující:

 

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v článku 12 bodu 12.1 těchto podmínek. 

 

12.6.2  Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu a zpracování osobních údajů dle zákona o zpracování osobních údajů a GDPR.

 

12.7 - Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

12.7.1  Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

12.7.2  Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečením veškerých it systému heslem a aktuálním antivirovým softwarem.

 

12.7.3  Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

12.8 - Závěrečná ustanovení

 

12.8.1  Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na webové stránce správce kupující potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany a zpracování osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

 

12.8.2  S těmito podmínkami kupující souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře na webové stránce. Zaškrtnutím souhlasu kupující potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. Podmínky jsou současně kupujícímu zaslány na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zboží či v registraci na webové stránce.

 

12.8.3  Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a současně zašle novou verzi těchto podmínek e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce zboží či v registraci na webové stránce.

 

 

Obchodní podmínky a podmínky ochrany a zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dne 14.3.2023.