Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

obchodní korporace 5M spol. s r.o., se sídlem Praha 18 – Letňany, Tupolevova 710, PSČ 199 00, IČ: 427 40 941, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7084 pro zboží zakoupené prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.5mfencing.com.

 

ČLÁNEK 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1       Reklamační řád obchodní korporace 5M spol. s.r.o., se sídlem se sídlem Praha 18 – Letňany, Tupolevova 710, PSČ 199 00, IČ: 427 40 941, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7084 (dále jen „prodávající“)
je zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dle zákona č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele a vztahuje se na zboží, u kterého jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

 

ČLÁNEK 2 – ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

 

2.1       Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zakoupené zboží nemá v době převzetí zboží vady, zejména pak:

 1. že je zakoupené zboží vhodné k účelu, který pro jeho použít prodávající uvádí,
 2. má zboží vlastnosti, které si strany při koupi ujednaly,
 3. zboží je dodáno kupujícímu v odpovídajícím množství, jakosti, míře, hmotnosti a funkčnosti,
 4. zboží odpovídá požadavkům platných právních předpisů.

 

2.2       Prodávající neodpovídá za vady:

 1. vzniklé nevhodným užíváním zboží,
 2. vzniklé po uplynutí záruční lhůty,
 3. způsobené nehodným používáním či běžným opotřebením,
 4. pro které byla poskytnuta sleva,
 5. zboží poškozené živly – např. voda, oheň, blesk apod,
 6. způsobené neodborným zásahem do zboží či úpravou zboží a v rozporu s účelem použití zboží.

 

ČLÁNEK 3 – MÍSTO PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE, PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 

3.1       Kupující je oprávněn v případě zjištění vady zboží uplatnit u prodávajícího reklamaci zboží, a to následovně:

 1. zasláním zboží na adresu prodávajícího 5M spol. s.r.o., se sídlem se sídlem Praha 18 – Letňany, Tupolevova 710, PSČ 199 00,
 2. osobně v provozovně prodávajícího na adrese Praha 18 – Letňany, Tupolevova 710, PSČ 199 00 po předchozí telefonické domluvě – tel. č. +420 774 737 410.

 

3.2       Kupující je povinen spolu s reklamovaným zbožím zaslat či předložit prodávajícímu fakturu prokazující koupi zboží či pokladní doklad a současně sdělit prodávajícímu tyto kontaktní údaje pro zaslání informací o přijetí a způsobu vyřízení reklamace, a to: jméno, příjmení, doručovací adresu, e-mailovou adresu, telefonní kontakt, preferovaný způsob vyřízení reklamace.

 

ČLÁNEK 4 – LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE, ODSTRANĚNÍ VADY

 

4.1       Reklamace zboží musí být uplatněna do 24 měsíců od převzetí zboží a je nutné ji uplatnit bez zbytečného odkladu po objevení vady. V případě, že je zboží užíváno i po objevení vady, může toto užívání způsobit prohloubení vady či úplné znehodnocení zboží, což může být důvodem pro odmítnutí reklamace prodávajícím.

 

4.2       Doba od uplatnění reklamace se nezapočítává do záruční doby zboží.

 

4.3       Prodávající je oprávněn odmítnout z hygienických důvodů převzetí k reklamaci zboží, které je silně znečištěno.

 

4.4       Kupující má právo, aby vada, kterou lze odstranit, byla bezplatně, řádně a v zákonném termínu pro vyřízení reklamace odstraněna. Není – li to s ohledem na reklamovanou vadu zboží možné vadu odstranit, má kupující právo na výměnu zboží či výměnu jeho části či součásti. V ostatních případech je možné žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

 

ČLÁNEK 5 – VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 

5.1       Lhůta pro vyřízení reklamace zboží činí 30 dnů a běží od uplatnění reklamace, přičemž prodávající a kupující se mohu dohodnout na delší lhůtě pro vyřízení reklamace. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že počátek lhůty náleží na první den bezprostředně následující po dni přijetí reklamace prodávajícím.

 

5.2       V případě, že nedojde k vyřízení reklamace v termínu dle odst. 5.1 tohoto článku, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.

 

5.3       Přijetí reklamace potvrdí prodávající kupujícímu e-mailem na jeho e-mailovou adresu uvedenou při reklamaci. Součástí potvrzení reklamace je datum přijetí reklamace, její obsah, jaký způsob reklamace kupující preferuje.

 

5.4       Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou je reklamace prodávajícím vyřizována, a to v případě, že je reklamace oprávněná.

 

5.5       Kupující je o vyřízení způsobu reklamace informován na kontaktech uvedených při uplatnění reklamace.

 

5.6       Kupující je povinen převzít reklamaci do 30 dnů ode dne, kdy byl informován o způsobu vyřízení reklamace. Uvedená lhůta neuplyne dříve, než 60 dnů od uplatnění reklamace u prodávajícího způsoby uvedenými v reklamačním řádu.

 

 

Reklamní řád je platný od 16. 3. 2023 a v plném rozsahu nahrazuje předchozí reklamační řád vydané společností 5M spol. s r.o., se sídlem Praha 18 – Letňany, Tupolevova 710, PSČ 199 00, IČ: 427 40 941, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7084 a je umístěn na webových stránkách www.5mfencing.com

 
Veškeré sledování objednávky, rychlé řešení reklamací a jiné dotazy proveďte v následujícím menu, které nám i Vám ulehčí celý proces. Pojďme na to.