GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

1.     Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je 5M spol. s.r.o. IČ 42740941 se sídlem Tupolevova 710, Praha 9, 199 00 (dále jen: „správce“).

2.     Kontaktní údaje správce jsou

                                   adresa: Tupolevova 710, Praha 9, 199 00

                                   email: info@5mfencing.com

                                   telefon:  +420774737710

3.     Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.     Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Ing. Jiří Beran tel.: +420774737710

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.     Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.     Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.     Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

·      plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

·      oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

·      Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby..

2.     Účelem zpracování osobních údajů je

·      vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

·      zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

3.     Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

 

IV.

Doba uchovávání údajů

1.     Správce uchovává osobní údaje

·      po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

·      po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

2.     Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.     Příjemci osobních údajů jsou osoby

·      podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

·      zajišťující služby provozování e-shopu  a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

·      zajišťující marketingové služby.

2.    Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

3.    5mfencing.com tímto informuje své zákazníky o tom, že má zájem neustále zkvalitňovat své služby a zvyšovat spokojenost zákazníků. V souvislosti s plněním výše uvedeného cíle zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli (jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, datum transakce, ID objednávky a informace o zakoupených produktech . Důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem na zvyšování spokojenosti našich zákazníků a kvality našich služeb.

4.    Za účelem plnění tohoto cíle Vám po zakoupení našich produktů zašleme na Vaši adresu dotazník spokojenosti. Pro účely vyhodnocení dotazníků spokojenosti spolupracujeme s našimi partnery, provozovatelem webového portálu spolehliverecenze.cz a společností eKomi Holding GmbH, kterým za tímto účelem výše uvedené osobní údaje předáváme.

5.     Nebudete-li souhlasit se zasíláním dotazníku spokojenosti a předáváním Vašich osobních údajů výše jmenovaným společnostem, máte právo vznést proti tomuto zpracování osobních údajů námitku, a to buďto na e-mail info@5mfencing.com, případně postupem uvedeným v dotazníku spokojenosti.

6.     Zpracování osobních údajů v rámci programu Ověřeno zákazníky
Pokud nakoupíte v našem partnerském internetovém obchodě, který je zapojen do programu Ověřeno Zákazníky, předá nám internetový obchod jako zpracovateli váš e-mail, na základě vlastního rozhodnutí nám může internetový obchod předat i informace o zakoupeném zboží, pro vytvoření dotazníku vaší spokojenosti s nákupem v partnerském internetovém obchodě. Pokud následně doručený dotazník spokojenosti vyplníte, shromáždíme jako zpracovatel pro partnerský internetový obchod vaše hodnocení nákupu a předáme je internetovému obchodu. Váš e-mail ihned po odeslání dotazníku spokojenosti zašifrujeme a pokud dotazník spokojenosti nevyplníte, uchováme si vaše osobní údaje v pseudonymizované podobě po dobu 6 měsíců od odeslání dotazníku; pokud dotazník spokojenosti vyplníte, uchováme si vaše pseudonymizované osobní údaje po dobu čtyř let od vyplnění dotazníku.

Pokud nám při vyplňování dotazníku udělíte vyplněním svých identifikačních údajů svůj souhlas s uveřejněním vašeho hodnocení nákupu včetně identifikačních údajů na webu Heureka.cz, využíváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o vašem nastavení a vaše hodnocení k jejich zveřejnění na našem webu. Váš souhlas je zcela dobrovolný a nejste povinni jej poskytnout. Udělený souhlas můžete odvolat postupem pro uplatnění vašich práv popsaným v části Jak lze uplatnit jednotlivá práva?. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním. Pokud nám svůj souhlas neudělíte, uveřejníme vaše hodnocení na našem webu v anonymní podobě bez uvedení vašich osobních údajů.

Abychom odhalili falešná hodnocení, využíváme vaše hodnocení a e-mail v pseudonymizované podobě také pro ověřování pravosti a hodnověrnosti těchto hodnocení a to na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v poskytování důvěryhodných informací veřejnosti o internetových obchodech a zboží. Pro tento účel budeme pseudonmizované údaje uchovávat po dobu 4 let od poskytnutí hodnocení.

Pokud je to potřebné pro ohodnocení ověření pravosti vašeho hodnocení, můžeme si v některých případech od partnerského internetového obchodu vyžádat i další dodatečné údaje, zejména vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávce. Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro posouzení hodnocení, maximálně však po dobu 6 měsíců. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

 

VI.

Vaše práva

1.     Za podmínek stanovených v GDPR máte

·      právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

·      právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

·      právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

·      právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

·      právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

·      právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

2.     Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.     Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.     Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečením veškerých it systému heslem a aktuálním antivirovým softwarem

3.     Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

1.     Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.     S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3.     Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

V Praze dne 24.5.2018