GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů - výňatek z Obchodních podmínek

 

ČLÁNEK 12 – PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

12.1 - Základní ustanovení

 

12.1.1  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je obchodní korporace 5M spol. s r.o., se sídlem Praha 18 – Letňany, Tupolevova 710, PSČ 199 00, Česká republika, IČ: 427 40 941 (dále jen: „správce“).

Správce je v souladu s ustanoveními zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále zkráceně jen „GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25.5.2018, oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje blíže specifikované v odst. 12.1.3. tohoto článku. 

 

12.1.2  Kontaktní údaje správce jsou:

                                   

obchodní korporace 5M spol. s r.o., se sídlem Praha 18 – Letňany, Tupolevova 710, PSČ 199 00, Česká republika, IČ: 427 40 941, DIČ: CZ42740941

 

adresa pro doručování písemností: Praha 18 – Letňany, Tupolevova 710, PSČ 199 00,

 

ID datové schránky: zsm9zrj

 

adresa elektronické pošty: info@5mfencing.com

 

telefonní kontakt: +420 774 737 710

 

kontaktní osoba:

Ing. Jiří Beran ml., jednatel, telefonní kontakt: +420 774 737 710, e-mail: info@5mfencing.com.

 

12.1.3  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

12.1.4  Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Ing. Jiří Beran ml., tel.: +420 774 737 710, e-mail: info@5mfencing.com.

 

 

12.2 - Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

12.2.1  Správce zpracovává osobní údaje, které mu fyzická osoba poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky realizované v internetovém obchodě prodávajícího/správce.

 

12.2.2  Správce zpracovává jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, jakož i další údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

 

 

12.3 - Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

12.3.1  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 

 1. plnění z kupní smlouvy mezi kupujícím a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 3. souhlas kupujícího se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

12.3.2  Účelem zpracování osobních údajů je zejména:

 

 1. vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu (kupní smlouvy a smlouvy o dílo) mezi kupujícím a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvy uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

 

12.3.3  Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

 

12.4 - Doba uchovávání údajů

 

12.4.1  Správce uchovává osobní údaje:

 

 1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
 2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

 

12.4.2  Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 

12.5 - Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

12.5.1  Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 

 1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smluv,
 2. zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 3. zajišťující marketingové služby,
 4. zajišťující právní a ekonomické služby.

 

12.5.2  Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

12.6 - Vaše práva

 

12.6.1  Za podmínek stanovených v GDPR má kupující:

 

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v článku 12 bodu 12.1 těchto podmínek. 

 

12.6.2  Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu a zpracování osobních údajů dle zákona o zpracování osobních údajů a GDPR.

 

12.7 - Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

12.7.1  Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

12.7.2  Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečením veškerých it systému heslem a aktuálním antivirovým softwarem.

 

12.7.3  Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

12.8 - Závěrečná ustanovení

 

12.8.1  Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na webové stránce správce kupující potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany a zpracování osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

 

12.8.2  S těmito podmínkami kupující souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře na webové stránce. Zaškrtnutím souhlasu kupující potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. Podmínky jsou současně kupujícímu zaslány na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zboží či v registraci na webové stránce.

 

12.8.3  Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a současně zašle novou verzi těchto podmínek e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce zboží či v registraci na webové stránce.

 

 

Obchodní podmínky a podmínky ochrany a zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dne 14.3.2023.